Groepsaccommodatie Hoeve Elba voorwaarden

Deze voorwaarden zijn in werking getreden per 1 januari 2019. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van de groepsaccommodatie.

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. groepsaccommodatie: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en mee gehuurde zaken;
2. ondernemer: het bedrijf, de vennootschap of vereniging die de groeps- accommodatie aan de contractant ter beschikking stelt;
3. contractant: degene die namens een groep de overeenkomst afsluit;
4. groep: het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst het recht heeft in de groepsaccommodatie te verblijven;
5. groepsleden: degenen die onderdeel uitmaken van de groep;
6. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de groepsaccommodatie; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat wel en niet in de prijs inbegrepen is;
7. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
8. informatie en/of huisregels: schriftelijk of digitale aangereikte gegevens en/of regels omtrent het gebruik van en het verblijf op, rond en in de groepsaccommodatie
9. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de contractant vóór de ingangsdatum van het verblijf.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve en/of zakelijke doeleinden aan de groep ter beschikking de overeengekomen groepsaccommodatie voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
2. De ondernemer verstrekt de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de contractant. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de contractant bekend.
3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de contractant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
4. De contractant heeft de verplichting de overeenkomst en huisregels na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de groepsleden de overeenkomst en de huisregels naleven.
5. De ondernemer gaat er van uit dat de contractant met instemming van de groepsleden deze overeenkomst aangaat.
6. De contractant kan verzocht worden de ondernemer een lijst met groepsleden te overhandigen.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en Prijswijziging
1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de groepsaccommodatie of de contractant en/of de groepsleden betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling
1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en de groepsleden de toegang tot de groepsaccommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering
1. Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt de aanbetaling van 300,- euro.

Artikel 7: Gebruik door derden
1. Gebruik door derden van de groepsaccommodatie is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de contractant
Bij voortijdig vertrek van de contractant is de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad
1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. Indien de contractant en/of de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de huisregels uit de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd, dat de overeenkomst wordt voortgezet;

b. Indien de contractant en/of de groepsleden ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of anderen bezorgt/bezorgen, of indien de contractant en/of de groepsleden de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft/bederven;
c. Indien de contractant en/of de groepsleden, ondanks voorafgaande waarschuwing door gebruik van het groepsverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt/handelen;
2. Na opzegging dient de contractant ervoor te zorgen dat de groepsaccommodatie is ontruimd en de groep dan wel de betreffende groepsleden het terrein ten spoedigste hebben verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
5. Indien de contractant nalaat de groepsaccommodatie te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de groepsaccommodatie op kosten van de contractant te ontruimen.
6. De contractant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10: Wet- en Regelgeving
1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de groepsaccommodatie zowel in- als extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet, die van overheidswege aan de groepsaccommodatie (kunnen) worden gesteld.
2. De contractant en de groepsleden zijn verplicht alle in de groepsaccommodatie geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. De contractant en de groepsleden dragen er tevens zorg voor dat derde(n) die hem/hen bezoeken en/of bij hem/hen verblijven, de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 11: Onderhoud en Aanleg
1. De ondernemer is verplicht de groepsaccommodatie en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
2. De groep is verplicht de groepsaccommodatie en het terrein rondom de groepsaccommodatie gedurende de looptijd van de overeenkomst in dezelfde staat te houden.
3. Het is de contractant en de groepsleden niet toegestaan op het terrein rondom de groepsaccommodatie te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enige andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
3. Indien de gehuurde groepsaccommodatie buiten de schuld van de ondernemer teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst op te zeggen. Indien het tenietgaan van de groepsaccommodatie of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de groepsaccommodatie aan de ondernemer is toe te rekenen, kan de contractant schadevergoeding
eisen.
4. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of (een van) de groepsleden, voor zover het gaat om schade die aan de contractant en/of (een van) de groepsleden kan worden toegerekend.