Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING HOEVE ELBA

Wij respecteren de privacy van onze gasten en bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u het contactformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt of telefonisch benaderd, dan worden de gegevens die u ons doet toekomen, verwerkt en bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Dit kan zijn omdat u informatie of een reservering heeft aangevraagd. Bij het uitvoeren van een overeenkomst met u, bewaren wij uw gegevens conform de vereisten die de overheid stelt aan onze boekhoudkundige verslaglegging. Verder kunnen deze gegevens noodzakelijk zijn voor persoonlijke communicatie met u.

Alleen bij afwezigheid van ons, de eigenaren van Hoeve Elba, wordt tijdelijk gebruik gemaakt van één derde persoon die uw persoonsgegevens ten alle tijde vertrouwelijk behandelt. Uw betaalgegevens worden nooit met derden gedeeld.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

* Uw voor- en achternaam en indien van toepassing uw bedrijfsnaam

* Adresgegevens

* Telefoonnummer

* E-mailadres

Betaalgegevens

Om uw reservering te kunnen betalen maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wij gebruiken uw bankrekeningnummer alleen wanneer u geld van ons terugkrijgt.

Delen met derden

Hoeve Elba verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij stellen uw gegevens niet beschikbaar aan derden voor mailingen etc. en gebruiken deze niet voor commerciële doeleinden als nieuwsbrieven etc.

Hoeve Elba maakt geen gebruik van Google Analytics, Cookies, Facebook en andere social media.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoeve Elba en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zon, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@hoeve-elba.nl of schriftelijk naar onderstaand adres.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hoeve Elba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@hoeve-elba.nl

Hoeve Elba

Zuidhaffel 29

1791 LD Den Burg